Realizacja projektu B+R

Technologia powstała dzięki wsparciu Funduszy Unijnych – programu NCBiR Bridge Alfa oraz funduszu Platinum Alfa. 

Wartość projektu: 445 000 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 373 400 zł


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany
w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 1.3 Prace B+R finansowane
z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo – rozwojowych w fazie
preseed przez fundusze typu proof of concept – BridgeAlfa